เกียรติอันสูงส่งที่ทางสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดมอบให้เป็นการยกย่อง ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ในฐานะผู้ก่อตั้งสมาคมและทำคณูประการแก่วงการเห็ดไทย

Go down

เกียรติอันสูงส่งที่ทางสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดมอบให้เป็นการยกย่อง ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ในฐานะผู้ก่อตั้งสมาคมและทำคณูประการแก่วงการเห็ดไทย

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Tue Dec 25, 2012 8:57 am

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่งของ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ปี 2516 โดยเริ่มจากเป็นชมรมเห็ดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน จากนั้้นรวมกลุ่มผู้ที่ผ่านการอบรมเป็น ชมรมเห็ดแห่งประเทศไทย โดยมีคุณเอี่ยม กนิษฐกะ เป็นประธานชมรม โดยมีชมรมเห็ดประจำภาคเหนือ มีคุณพยอม สุขวัลย์ เป็นประธาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณจิตต์ ภักดี เป็นประธาน ชมรมเห็ดภาคใต้ มีคุณชิต ตุลยกะวินิช เป็นประธาน แล้วพัฒนาเป็นสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยถูกต้องตามกฏหมายเมื่อปี 2520 โดยมี ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ เป็นนายก และ ดร.อานนท์ เป็นเลขาธิการ คนแรก โดยได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประํธานเปิดป้ายสมาคมในปีถัดไป ช่วงนั้น กิจกรรมเรื่องเห็ดของประเทศไทย ได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศที่สั่งและนำเห็ดจากต่างประเทศเข้ามาบริโภค เป็นประเทศที่สามารถทำการเพาะเห็ดได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรากลายเป็นประเทศที่สามารถเพาะเห็ดฟางได้มากที่สุดในโลก ในปี 2524 ดร.อานนท์ ได้รับเกียรติจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดประจำประเทศภูฏาน ขณะที่อายุเพียง 28 ปี(ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญ มักจะมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป) ดร.อานนท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศภูฏานนานกว่า 4 ปี ก่อนที่จะได้รับเชิญต่อจากองค์การสหประชาชาติให้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห้ดอีกหลายประเทศในเอเซียและแปซิฟิก เช่น อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา จนกระทั่งถึงปี 2532 ทางองค์การค้าโลก แห่งสหประชาชาติ ได้เชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดต่อยังทวีปแอฟริกา ถึงปี 2548 จึงกลับประเทศไทยเกษียนตัวเอง แล้วมาดำเนินกิจกรรมของสถาบันอานนท์ไบโอเทค และกำลังพัฒนาพื้นที่เกือบ 200 ไร่เป็นอุทยานเห้ดนานาชาติอานนท์เวลิด์ขึ้นที่บ้านหนองสะแก ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตลอดเวลา 40 ปีเต็ม ที่ดร.อานนท์เข้าสู่วงการเห็ดได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเห็ดและถ่ายทอดให้แก่สาธารณชนทั้งผ่านการอบรม ผ่านการแสดงผลงานทางสื่อต่างๆ และยังเป็นผู้ที่นำเอาสายพันธุ์เห็ดที่สำคัญๆ จากการทุ่มเทค้นหาเห็ดธรรมชาติจากทั่วทุกมุมโลก เมื่อได้ผ่านการคัดเลือกและทดลองเป็นที่แน่ใจแล้วว่า เป็นเห็ดที่มีศักยะ ก็ได้นำกลับมาประเทศไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เช่น เห็ดนางฟ้าภูฎาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหัวลิง เห็ดกระดุมบราซิล เห็ดขอนขาว เห็ดโคนเพาะได้ เป็นต้น จากผลงานและเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน โดยมีคุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน เป็นนายกสมาคมฯ ได้เห็นพ้องต้องกันในการแสดงมุทิตาจิตต่อครูอาจารย์ผู้มีคณูปการด้านเห็ดและมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมา่คม ให้แก่ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล พร้อมทั้งบุคคลต่างๆเช่น ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ อดีตอธิบดีกรมวิชาการ นายกสมาคมคนแรก ดร.ยุกติ สาริกภูติ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคมคนที่ 3 อ. อนงค์ จันทร์ศรีกุล นายกสมาคมคนที่ 4 อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ปรมาจารย์เห็ดยุคที่ 2 และผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคม พล.ต.ต. นพ. ชูชาติ อุตตโรทัย ผู้ผลักดันการก่อตั้งสมาคมจนสำเร็จและอุปนายกสมาคมคนแรก นายหย่ง หุ่นภักดี สมาชิกผู้ผ่านการอบรมเห็ดจากกรมวิชาการเกษตรรุ่นที่ 24 และเป็นกรรมการสมาคมชุดที่ 2 ถึงปัจจุบัน มีบทบาทช่วยเชื่อมประสานระหว่างผู้เพาะเห็ดกับสมาคมและช่วยแปลหนังสือเพาะเห็ดภาษาจีนเป็นไทยรวมทั้งนำเอาเทคนิคการเพาะเห็ดหลายชนิดจากจีนมาประยุกต์ใช้ในไทย ในการนี้ ทางสมาคมได้รับเกียรติจาก พณฯองคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ มาเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จึงถือว่าเป็นเกียรติและกำลังใจให้แก่ ดร.อานนท์และครอบครัว ตลอดจนบรรดาสมาชิกของสถาบันอานนท์ไบโอเทคด้วย ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งถือเป็นวาระครบ 5 รอบ หรือแซยิด เป็นเวลาครบ 40 ปีเต็มที่อยู่ในวงการเห็ด และครบรอบ 32 ปีของชีวิตคู่สมรสกับอาจารย์ เยาวนุช จึงถือโอกาสจัดทำบุญเลี้ยงพระเพล และหลังจากนั้น จะมีการแสดงผลงานเกี่ยวกับเห็ดของบรรดามวลหมู่สมาชิกของสถาบันอานนท์ไบโอเทคจากทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นทศวรรษที่ 2510(2516-2519) เช่น ผู้การ พ.อ.ภักดี ตองอ่อน คุณอรณี ตั้งสกุล รุ่นศตวรรษที่ 20(2520-2529) เช่น นายหย่ง หุ่นภักดี รุ่นศตวรรษที่ 30(2530-2539 เช่น คุณป้าคำศิริ วงศ์ชาวนา รุ่นศตวรรษที่ 40 (2540-2549) เช่น คุณภาณุวรรษ คุณวิษณุ รุ่นศตวรรษที่ 50(2550- ปัจจุบัน) เช่น คุณภาคิน และสมาชิกปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเรียยนเชิญบรรดามวลหมู่สมาชิกร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมทั้งมีกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้เริ่มชีวิตเกี่ยวกับเห็ดให้แก่ ดร.อานนท์ เช่น อ.ภูมิ ขำเกลี้ยง ดร.สุรพล จันทรปัตย์ อ.ชัชรีย์ อดีตคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีส่วนผลักดันให้ ดร.อานนท์ มีโอกาสในวันนี้ เนื่องจากสถานที่จัดงาน คือ ที่ซอยไอยรา 38 มีพื้นที่จำกัด คาดว่า น่าจะสามารถรองรับสมาชิกทั้งหมดได้ประมาณ 300 ท่านเท่านั้น ดังนั้นสมาชิกท่านใดที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ กรุณาแจ้งความจำนงของท่านได้ที่ 029083308 และ 0860830202 เพื่อจะได้ส่งบัตรเชิญให้แก่ท่าน เพื่อจะได้ตระเตรียมสถานที่ ที่จอดรถ ของขวัญ ของชำร่วย ให้พร้อม
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ประมวลภาพในงานมอบเกียรติบัตรแด่ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล โดยสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Tue Dec 25, 2012 9:30 am


ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จากซ้ายไปขวา ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ดร.ยุกติ สาริกภูติ ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ อ.อนงค์ จันทร์ศรีกุล คุณหย่ง หุ่นภักดี

ได้รับมอบเกียรติคุณจาก พณฯนายอำพล เสนาณรงค์

โล่ห์เกียรติประวัติจากสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

ผู้มอบ ผู้รับโล่ห์เกียรติคุณและคณะกรรมการสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

พูดคุยกับ ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ นายกสมาคมคนแรก กำลังคุยกันเรื่อง เห็ดถั่งเช่าสีทองจาก ดร.อานนท์ ที่ช่วยทำให้อาการโรคไตของ ดร.ฤกษ์ดีขึ้น

ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ยุกติ สาริกภูติ อ.อนงค์ จันทร์ศรีกุล คุณหย่ง หุ่นภักดี และอดีตเพื่อนร่วมงาน

ถ่ายภาพร่วมกับท่านองคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ อ.อนงค์ จันทร์ศรีกุล คุณหญิงประไพศรี นายกสมาคมคนปัจจุบัน คุณหย่ง หุ่นภักดี

กับ ดร.จรัส นายกสมาคมโรคพืชแห่งประเทศไทย

กับคุณอัจฉรา กรรมการสมาคมและอดีตเพื่อนร่วมงาน

บรรยากาศห้องประชุม


กระเช้าและพวงมาลัยแสดงความยินดีจากนายกสมาคมและตัวแทนสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมโรคพืชแห่งประเทศไทย

ขอให้ความดี และสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลาย จงแผ่ผลบุญดังกล่าวแก่สมาชิกทุกท่านอย่างทั่วถ้วน สวัสดีปีใหม่ 2556 และพบกันวันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่สถาบันอานนท์ไบโอเทค ซอยไอยรา 38 ที่ท่านจะได้เจอมวลหมู่สมาชิก และความเจริญก้าวหน้าในวงการเห็ดในวันนั้น
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เกียรติอันสูงส่งที่ทางสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดมอบให้เป็นการยกย่อง ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ในฐานะผู้ก่อตั้งสมาคมและทำคณูประการแก่วงการเห็ดไทย

ตั้งหัวข้อ  freefresh on Thu Jan 03, 2013 2:04 pm

ผมก็ได้ความรู้เเละประสบการณ์จากอาจารย์นี่เเหละครับไปต่อยอดทำอย่างอื่นตอนนี้กำลังคิดโปรเจ็กเล็กๆเเต่ไม่เล็กอยู่ครับ Very Happy

freefresh

จำนวนข้อความ : 54
Join date : 29/01/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ